V FESTIWAL BIEGÓW POLSKI PÓŁNOCNEJ
WDZYDZE, 4-6.06.2021 r.

 

REGULAMIN

 

Patronat
• Wójt Gminy Kościerzyna
Miejsce
• Wdzydze Kiszewskie 66 (obiekt sportowy)

I Cel
• Promocja urokliwych terenów oraz kultury Gminy Kościerzyna,
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych,
• Promocja nieprzeciętnie pięknych Wdzydz, Kaszubskiego Morza oraz okolicznych lasów Nadleśnictwa Kościerzyna.

II Organizator
• Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Współorganizator
• Gmina Kościerzyna
• Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna

Kontakt:
Dyrektor Festiwalu: Henryk Miotk

Oficjalna strona internetowa Festiwalu: festiwalbiegowwdzydze.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 515 496 059

III Szczegóły dotyczące poszczególnych biegów Festiwalu
Szczegółowe dane zawarte są w regulaminach poszczególnych biegów.

IV Klasyfikacja w poszczególnych biegach
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I - V.
Kategorie:

• K1 (16-29 lat)
• K2 (30-39 lat)
• K3 (40-49 lat)
• K4 (50-59 lat)
• K5 (60 i więcej)
• M1 (16-29 lat)
• M2 (30-39 lat)
• M3 (40-49 lat)
• M4 (50-59 lat)
• M5 (60 i więcej)Klasyfikacja Generalna Festiwalu (suma 5 biegów)
Za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty wg klucza:
1m – 1 pkt.
2m – 2 pkt.
3m – 3 pkt.
…. itd

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w 5 biegach (15 Bieg 15 km, Bieg 10 km, Bieg 5 km, Półmaraton Stolema, Kaszubska Mila), według zasady - czym mniejsza ilość punktów tym wyższe miejsce. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu. Aby być sklasyfikowanym należy ukończyć wszystkie pięć biegów. Trzy pierwsze miejsca K/M klasyfikacji generalnej zostaną uhonorowane pamiątkowym dyplomem.

V Pomiar czasu
Pomiar czasu i ustalenie kolejności, odbywa się za pomocą systemu chipów pasywnych. Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Chip powinien być zamontowany do buta. Oficjalnym czasem jest czas brutto.

VI Nagrody i świadczenia dla zawodników
Uczestnik Festiwalu otrzyma okolicznościową koszulkę, numer startowy oraz zwrotny chip. Po każdym z biegów organizator zapewnia pamiątkowy medal, ciepły posiłek oraz napoje.

Po danym biegu odbywa się dekoracja
• W klasyfikacji końcowej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz puchary lub statuetki za miejsca I – V.
• Puchary lub statuetki w kategoriach za miejsca I – III
• Puchary lub statuetki w kategorii Najlepsza Zawodniczka, Najlepszy Zawodnik z terenu Gminy Kościerzyna.
• Wśród wszystkich uczestników biegu niezależnie od opcji uczestnictwa zostanie rozlosowanych 5 nagród rzeczowychTytuł HARD RUNNERA
Osoby, które ukończą wszystkie 5 biegów (Bieg 15 km, Bieg 10 km, Bieg 5 km, Półmaraton Stolema, Kaszubska Mila) otrzymają okolicznościową STATUĘ HARD RUNNERA.

VIII Zgłoszenia do biegów
Zgłoszenia do poszczególnych biegów należy dokonać elektronicznie na stronie www.zapisy.info

IX Sprawy finansowe
Jednorazowa opłata za 5 biegów (Bieg 15 km, Bieg 10 km, Bieg 5 km, Półmaraton Stolema, Kaszubska Mila) wynosi:
160 zł – płatna do 30.11.2020
190 zł – płatna do 20.04.2021
220 zł - płatna do 02.06.2021
290 zł - w dniu Festiwalu

Opłaty za poszczególne biegi, z wyjątkiem Półmaratonu:
40 zł – płatna do 30.11.2020
45 zł – płatna do 20.04.2021
50 zł - płatna do 02.06.2021
65 zł - w dniu Festiwalu

 

Wersja wirtualna - opłata za cały Festiwal:

160 zł - płatna do 31.12.2020
180 zł - płatna do 14.05.2021

Wersja wirtualna - opłata za poszczególne biegi Festiwalu:
40 zł – płatna do 14.05.2021

 

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy

Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby startującej, „Festiwal Biegów Wdzydze”, nazwę biegu lub, w przypadku opłaty za wszystkie biegi „Hard Runner” oraz adres zamieszkania.
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
• Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu

 

X Uczestnictwo
1. Festiwal Wirtualnie - „Dmuchając na zimne”
• Konieczność odwołania lub przełożenia wydarzeń powoduje ogromną presję zarówno dla Organizatorów, jak i Uczestników dlatego z góry zakładamy, że Festiwal odbędzie się w dniach 4-6.06.2021 r.,
• Wariantem skrajnym dla tych osób, które chcą zawitać do Wdzydz będzie pokonanie biegów w sposób wirtualny,
• Na wyniki będziemy czekać do 14.06.2021. Wysyłka nagród nastąpi w dniach 15-20.06.2021 lub szybciej,
• Raporty z pokonywanych biegów, w postaci „screenów” z urządzeń pomiarowych należy załączać na naszej stronie internetowej: http://festiwalbiegowwdzydze.pl/przeslij-wynik ,
• W dniach 4-6.06.2021 we Wdzydzach będzie działać studio festiwalowe,
• Chcemy pomóc zmotywować Ciebie i Twoje otoczenie do zachowania formy ze względu na obecne okoliczności, w których wszyscy się znajdujemy,
• Obserwuj komunikaty dotyczące pandemii i dostosuj się do obowiązujących przepisów www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia,

2. Zawodnicy którzy zostali kiedykolwiek złapani na dopingu nie mogą wziąć udziału w biegu w ramach V Festiwalu Biegów Polski Północnej.

3. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w V Festiwalu Biegów Polski Północnej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwościami odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym,

4. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w V Festiwalu Biegów Polski Północnej. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW,

5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przedzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany,

6. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów wraz z dowodem osobistym,

7. Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,

8. Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

9. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu oraz V Festiwalu Biegów Polski Północnej,

10. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

11. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

XI Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 1, NIP: 5892011084,
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród,
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem,
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą,
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegu. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora,
7. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegu,
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. 1. Administratorem danych osobowych jest Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 1, NIP: 5892011084. 2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegu. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacjauprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 7. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegu. 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

XII Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji,
2. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy,
3. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach,
4. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko,
5. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,
6. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami,
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora,
8. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu,
9. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych,
10. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami),
11. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w Internecie,
12. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie,
13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy oraz podania niewłaściwych danych przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany,
14. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł,
15. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne,
16. Nagrody nieodebrane przez uczestników danego biegu po 14 dniach zostają przekazane na inne cele,

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.